ข่าวดีแห่งปีกระทรวงแรงงานติดโผ หม่อมเต่ายิ้ม ข่าวประกันสังคมทั่วไทย ขยายอายุ รับสมัครผู้ประกันตน ม.40 ถึง 65 ปี

ข่าวดีแห่งปีกระทรวงแรงงานติดโผ หม่อมเต่ายิ้ม ข่าวประกันสังคมทั่วไทย ขยายอายุ รับสมัครผู้ประกันตน ม.40 ถึง 65 ปี

ข่าวดีแห่งปีกระทรวงแรงงานติดโผ หม่อมเต่ายิ้ม ข่าวประกันสังคมทั่วไทย ขยายอายุ รับสมัครผู้ประกันตน ม.40 ถึง 65 ปี 1

จากข้อเรียกร้องของแรงงานภาคอิสระต้องการขยายอายุผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้มากกว่า 60 ปี มรว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.รง.เร่งเครื่องประกันสังคมตอบโจทย์แรงงานดังกล่าว

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เมื่อได้รับข้อสั่งการตนจึงเร่งรัดดำเนินการให้การขยายอายุผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้บรรลุตามนโยบาย จนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้ขยายคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิม “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์” เพื่อรองรับผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงการประกันสังคมภาคสมัครใจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ตามนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ในทุกมิติ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนฉบับดังกล่าวจะให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

ข่าวดีแห่งปีกระทรวงแรงงานติดโผ หม่อมเต่ายิ้ม ข่าวประกันสังคมทั่วไทย ขยายอายุ รับสมัครผู้ประกันตน ม.40 ถึง 65 ปี 2

นายทศพล ฯ ยังกล่าว ต่อไปว่า นอกจากการขยายอายุผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ ถึง 65 ปีนั้น ตนได้ดำเนินการ สร้างเครือข่าย ประกันสังคมทั่วไทย โดยจัดให้มีเครือข่ายประกันสังคมในทุกหมู่บ้าน ทุกวัดหรือศาสนสถาน ทุกโรงเรียนและทุกโรงงาน เพื่อให้งานประกันสังคมเข้าถึงภาคสังคมประชาชน อย่างแท้จริง และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่จัดให้ข่าวการขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดอันดับข่าวแห่งปี 2562 นั่นหมายความว่าการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถทำให้ภาคสังคมและประชาชนตระหนักรู้ถึง สิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐจัดให้ด้วยความห่วงใย อย่างแท้จริง อันเป็นการตอบสนองนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

×
×

Cart