ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

ประกันสังคม

ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน และนางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนของสำนักงานประกันสังคมเข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ข่าวสังคม)

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส ที่สำนักงานประกันสังคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มอบให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ ผลงาน “การให้บริการกรณีทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มา ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคน เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 1
ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 2

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า นับเป็น 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณที่มาของบทความ
www.sso.go.th

ใส่ความเห็น

×

Cart