เงื่อนไขการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้าทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือ ชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเปลี่ยนหรือรับคืนเป็นรายกรณี         
3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีปัญหาจากผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ  และผู้ผลิต คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด  
4. สินค้านั้นจะต้องไม่ชำรุดเสียหาย, บุบสลาย จากการกระทำของลูกค้า   
5. สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน , ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และต้องบรรจุในหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน , คู่มือสินค้า   
6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม  สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก   
7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
8. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดง          

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรณีต่อไปนี้ 
– สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือประกอบติดตั้งแล้ว 
– สินค้าสั่งพิเศษ
– สินค้าสั่งผลิต
– สินค้าราคาพิเศษ ( Clearance Sale )   

กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์   
ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่ scg – smarthome.com ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกครั้ง  โทร 02-4225995-98 ต่อ 104 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.) โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ บริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป  หากไม่มีสินค้า อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ 

การคืนเงิน
การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการ ต่อเมื่อมีการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าและไม่มีสินค้าทดแทน โดยต้องมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

×
×

Cart