terms & conditions of scg-smarthome.com

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด (“เอสซีจี โฮม โซลูชั่น ราชพฤกษ์”) ได้จัดทำเว็บไซต์ “scg-smarthome.com” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ เอสซีจี โฮม โซลูชั่น ราชพฤกษ์ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด
89/15 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2422-5995-8
แฟ็กซ์. 0-2422-5999
อีเมล. marketing@smarthomep.org