Eldercare Solution

scg eldercare

ความรู้ทั่วไป

การเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
โดย SCG ELDERCARE SOLUTION ประกอบด้วย

eldercare

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาให้เป็นระบบและคัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย

Eldercare Solution 1

การให้คำปรึกษาและออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ และแนะนำระบบสินค้าและรูปแบบของห้องที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Eldercare Solution 2

การติดตั้ง

บริการสำรวจพื้นที่หน้างานและติดตั้งในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใข้งานของผู้สูงวัยแต่ละคน โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และรับประกันการติดตั้งจาก SCG

sec eldercare

เพราะผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงครอบครัวและผู้ใกล้ชิด การเตรียมที่อยู่อาศัยที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาวะที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านและสังคมอย่างมีความสุข

เราเข้าใจผู้สูงวัย...อย่างแท้จริง

SCG ได้ศึกษาองค์ความรู้ร่วมกับผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุในศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งด้านพฤติกรรม สรีรศาสตร์ การยศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้เชิงลึกในด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และบริการด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งบุคลากรที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

ประเภทของผู้สูงอายุ

ความเสื่อมถอยของร่างกายผู้สูงวัย เป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องมีการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษตามความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
SCG แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ตามลักษณะทางกายภาพและสมรรถนะทางร่างกายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

sec eldercare

green | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียว

ผู้สูงอายุที่สามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมทั้งในบ้าน และนอกบ้านได้ตามปกติแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาวะในอนาคต หากไม่ป้องกันและดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง

Eldercare Solution 3

• yellow | ผู้สูงอายุกลุ่มสีเหลือง

ผู้สูงอายุที่เริ่มมีการเสื่อมถอยของร่างกายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างเล็กน้อยแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจต้องการอุปกรณ์หรือผู้ช่วยเหลือในบางครั้ง การทำกิจกรรมภายนอกบ้านต้องได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวมากขึ้น

scg eldercare

• orange | ผู้สูงอายุกลุ่มสีส้ม

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพการใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกน้อยลงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางกิจกรรม ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

ใส่ความเห็น