5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน ปัญหาเสียงดังในโรงงานซึ่งมีระดับเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานกำหนด นับเป็นมลพิษทางเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ อีกทั้งมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ต้องทำงานในโรงงานและคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งต้องหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน(ดูแลรักษา)

ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องเสียงดังในโรงงานเกิดจากการทำงานของตัวเครื่องจักร ซึ่งจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (8 ชั่วโมง) นั้น จะต้องมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน หรือ Time Weighted Average (TWA) ไม่เกิน 85 เดซิเบล ซึ่งหากค่าระดับเสียงเกินกว่านี้ ทางผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันการได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ให้กับพนักงานในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็น  ที่ครอบหู เอียปลั๊ก เป็นต้น รวมถึงหาแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดเสียงอย่างเร่งด่วนโดยอาศัยความชำนาญเฉพาะทางด้านอะคูสติก ให้ช่วยลดผลกระทบต่อพนักงานในโรงงานเองรวมถึงคนในชุมชนใกล้โรงงาน เพราะหากเสียงดังจนกระทบต่อการอยู่อาศัยของชุมชนใกล้เคียงแล้ว อาจเกิดการร้องเรียนขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดโรงงานได้

ครั้งนี้ เอสซีจีมีตัวอย่างการแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง ที่ได้รับการร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงให้ปิดโรงงาน เนื่องจากเสียงดังรบกวนและก่อให้เกิดความรำคาญ ซึ่งทางเอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนแรก เริ่มจากทีมงานวิศวกรเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบ พบว่าระยะห่างระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานนั้นอยู่ห่างกัน 3 เมตร 

 
5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน 1
จากการสำรวจพื้นที่พบว่า โรงงานกับชุมชนมีระยะห่างกัน 3 เมตร

2. ทำการวัดเสียงภายในและภายนอกโรงงาน ค่าที่วัดได้คือ ภายใน 88 dBA ส่วนภายนอก 67 dBA ซึ่งถือว่าเสียงดังเกินกว่าที่เกณฑ์กำหนด

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน
ผู้เชี่ยวชาญทำการวัดเสียงภายในและภายนอกโรงงาน

3. วิเคราะห์ปัญหาโดยการหาแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งจากการเข้าไปสำรวจพบเกิดจากเครื่องปั๊มโลหะ

 
5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน 2
จากการสำรวจแหล่งกำเนิดเสียง พบว่าเกิดจากเครื่องปั๊มโลหะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing el4. ป้องกันและลดเสียงลง โดยให้เสียงที่วัดได้ภายในโรงงาน ไม่เกินเกณฑ์ 85 dBA ทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติก (Acoustic expert) ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมและพบว่า ส่วนของหลังคาโรงงานซึ่งเลือกใช้หลังคาเมทัลชีททำให้เสียงก้องมากยิ่งขึ้น จึงพิจารณาแนวทางแก้ไขว่าต้องติดตั้งวัสดุอะคูสติกสำหรับดูดซับเสียงรุ่น Cylence Zoftone บริเวณด้านในโรงงานทั้งบริเวณผนังและฝ้าเพดาน เพื่อลดเสียงจากเครื่องปั๊มโลหะ t. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน 3
ส่วนฝ้าเพดาน ใช้วิธีผูกลวดโดยใช้ลวดเบอร์ 16 ระยะห่าง 20- 30 ซม. และติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zoftone เพื่อช่วยลดการสะท้อนของเสียงบริเวณฝ้าเพดาน
5 ขั้นตอนแก้ปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงาน 4
ส่วนผนังติดตั้งฉนวนดูดซับเสียง โดยยึดด้วย Spindle pin ช่วยดูดซับเสียงและลดเสียงบริเวณผนัง

5. ทำการวัดเสียงอีกครั้ง หลังจากการติดตั้งวัสดุอะคูสติก รุ่น Cylence Zoftone ทั้งบริเวณฝ้าเพดานและผนังเรียบร้อยแล้ว ผลที่ได้ภายในโรงงานวัดได้ 84 dBA จากเดิม 88 dBA ลดลง 4 dBA ส่วนภายนอกโรงงานวัดได้ 57 dBA จากเดิม 67 dBA  ลดลง 10 dBA   

ผลที่ได้หลังจากติดตั้งฉนวนดูดซับเสียงเรียบร้อยแล้ว สามารถลดความดังเสียงเครื่องปั๊มโลหะที่สะท้อนอยู่ภายในโรงงานและลดเสียงภายนอกลงได้ และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงอีกต่อไป


หากสนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกได้ที่ คุณณัฐคม สุวรรณกุล 085-488-2527ค่ะ

 

ขอบคุณที่มาของบทความ : www.scgbuildingmaterials.com

ใส่ความเห็น

×
×

Cart